PROSIMY O SPRAWDZENIE DOSTĘPNOŚCI ASORTYMENTU TELEFONICZNIE ZADZWOŃ I ZAMÓW! +48 668 292 720

PROSIMY O SPRAWDZENIE DOSTĘPNOŚCI ASORTYMENTU TELEFONICZNIE ZADZWOŃ I ZAMÓW! +48 668 292 720

Zwrot towaru

 1. Prawo odstąpienia od umowy 
  • Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego
  • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Delta Artur Miller ul. Ligi Polskiej 12A, 87-100 Toruń; adres e-mail: sprzedaz.delta@gmail.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
  • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (formularza odstąpienia od umowy dostępny jest w załączniku niniejszego regulaminu – załącznik nr 1).
  • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Skutki odstąpienia od umowy 
  • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu koszt zakupionego przedmiotu, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Klient musi na własny koszt dostarczyć zwracany towar do sklepu.
  • Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  • Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: "DELTA" Artur Miller ul. Ligi Polskiej 12A 87-100 Toruń niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
  • Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  • Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
  • Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczała poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. Kupujący powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał . W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru.
  • W przypadku, gdy Konsument zawiera umowę ze Sklepem o:świadczenie usług, których wykonywanie ma się rozpocząć przed upływem terminu odstąpienia od umowy, Sklep informuje Konsumenta o konieczności złożenia oświadczenia o rozpoczęciu świadczenia usług przed upływem terminu odstąpienia od umowy, złożenie którego skutkuje tym ,że w przypadku odstąpienia od umowy koszty spełnionych do dnia świadczeń obciążają Konsumenta. Żądanie rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu odstąpienia od umowy składane jest poprzez stronę Sklepu internetowego. Dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym (np. kody programów, gry w wersji cyfrowej, zdrapki Live) - Sklep wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnej zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Konsument w przypadku wyrażenia takiej zgody traci prawo do odstąpienia od umowy.

 

Wzór odstąpienia od umowy (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 ......................, dn. ......................

................................................
................................................
................................................
imię, nazwisko i adres konsumenta
................................................
................................................
................................................
................................................
nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ


 
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827)  odstępuję od umowy nr (lub nr dokumentu zakupu) ……...…………......………....... zawartej dnia ..……….………...………................  dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………...…….........................................……………………….…………………………………...  zgodnie z zamówieniem nr (lub nazwa użytkownika w serwisie zakupowym): ……………....................................................................…

Nr konta Bankowego: .....................................................................................................................................

 

 

 

.........…..............................
   (podpis konsumenta)